thay đổi thiết kế Chung cư Gold Tower

Bác cho Chung cư Gold Tower hỏi: Đơn vị tư vấn thẩm tra đã thanh lý hợp đồng vậy chủ đầu tư phải lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra khác? Với lại công trình Chung cư Gold Tower đang làm nó chỉ thay đổi hạng mục bó vỉa bê tông thành bó vỉa đá granit. còn các kết cấu khác vẫn giữ nguyên. như vậy có phải thẩm tra lại không?

1. Thẩm tra chỉ là cơ sở của thẩm định. Sau bước đó, chủ đầu tư tiến hành phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Sau bước này mới xác định được giá trị thẩm tra BC KTKT, tiến hành thanh toán và thanh lý hợp đồng thẩm tra.

2. Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã phê duyệt chỉ được thay đổi (điều chỉnh Báo cáo KTKT) tại một số trường hợp nhất định. Sau khi điều chỉnh quá trình trên được lặp lại một lần nữa.

3. Việc thẩm tra lại nữa hay không sẽ do yêu cầu của Chủ đâu tư. Trong trường hợp thẩm tra lại (theo yêu cầu của Chủ đầu tư) thì cần làm lại hợp đồng thẩm tra và thanh toán giá trị mới theo hồ sơ phê duyệt sửa đổi.

Nếu Chung cư Gold Tower đã thanh lý HĐ tư vấn cung cấp dịch vụ thẩm tra, bây giờ cần tư vấn giúp bạn tẩm tra, bạn phải ký HĐ mới. Lựa chọn tư vấn nào là quyền của Chung cư Gold Tower. Tốt nhất là lựa chọn TV đã thanh lý HĐ vì người ta đã biết tường tận TKBVTC của bạn và do vậy tiến độ thẩm tra sẽ nhanh.
Vấn đề còn lại: công trình đang làm chỉ thay đổi hạng mục bó vỉa bê-tông thành granit thì bạn có thể tự kiểm tra bản vẽ thiết kế cũng như dự toán. Xin lưu rằng, không có văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nào liên quan đến ĐTXD bắt buộc Chủ đầu tư phải thuê tư vấn thẩm tra TKBVTC trước khi thẩm định, phê duyệt. Điều lưu ý thứ 2 là dự toán của thiết kế với bó vỉa bằng đá Granit có thể tăng so với dự toán đã thẩm tra. Nếu bạn không tin rằng mình hoặc đơn vị mình có khả năng kiểm tra tính đúng đắn về khối lượng, đơn giá, định mức và mức độ đầy đủ, chính xác v.v… của dự toán mới thì bạn làm thủ tục thuê tư vấn thẩm tra.
Tuy nhiên, Chung cư Gold Tower chưa cho biết là BC KT-KT (gồm cả TKBVTC) đã được phê duyệt hay chưa. Nếu phê duyệt rồi thì chỉ làm thủ tục điều chỉnh nhưng trước khi làm thủ tục này, phải xem xét kỹ về mục tiêu và các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật. Khi không tự xem xét, kiểm tra được thì mới thuê tư vấn thẩm tra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *